Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Higiena szpitala

Medizinische Einrichtungen wie z. B. das Universitätsklinikum Jena oder Arztpraxen in der Stadt Jena werden infektionshygienisch durch den Fachdienst Gesundheit der Stadt Jena überwacht.

Ośrodki medyczne i pielęgnacyjne w opiece ambulatoryjnej i stacjonarnej miasto Jena są higienicznie dezynfekowane przez Departament Zdrowia. W szczególności

 • Szpital Uniwersytecki oraz
 • TKliniki starzenia się,
 • Urządzenia do dializy,
 • Udogodnienia dla chirurgii ambulatoryjnej,
 • miejsce narodzin,
 • Chirurgia medyczna i dentystyczna,
 • usługi w zakresie opieki ambulatoryjnej zapewniające intensywną opiekę ambulatoryjną w instytucjach, grupach rezydencyjnych lub innych formach życia zbiorowego, oraz
 • Praktyki innych zawodów medycznych związanych z leczeniem ludzi (np. inwazyjnych lekarzy alternatywnych).

Monitoring jest prowadzony rutynowo w określonych odstępach czasu, w zależności od klasyfikacji ryzyka obiektów. Jednak w razie potrzeby (np. skargi) w szczególnych przypadkach przeprowadza się również niezapowiedzianą kontrolę.

Inspekcja

W okresie poprzedzającym inspekcję, spotkania odbywają się telefonicznie. Telefonicznie można uzyskać informacje na temat przebiegu kontroli, obecności w gabinecie osób odpowiedzialnych za kontrolę lub dostępności ważnych dokumentów dotyczących higieny podczas kontroli. Po przeprowadzeniu inspekcji kierownictwo obiektu otrzyma protokół z inspekcji, w którym wymienione są braki i terminy ich usunięcia.

Dokumenty, które mają być dostępne

 • Plan higieniczny
 • Plan czyszczenia i dezynfekcji
 • jeżeli ma to zastosowanie, sprawozdanie z walidacji w zakresie przygotowania wyrobów medycznych
 • Świadectwa szkoleniowe, np. szkolenia higieniczne, w razie potrzeby kurs wiedzy specjalistycznej w celu zdobycia wiedzy specjalistycznej zgodnie z Rozporządzeniem Operatora Wyrobów Medycznych (MPBetreibV) w zakresie regeneracji wyrobów medycznych w praktyce medycznej i stomatologicznej

Projekty budowlane

Vlub budowy, modyfikacji lub zmiany sposobu użytkowania budynków o funkcjach istotnych z punktu widzenia higieny w

 • Szpitale,
 • Udogodnienia dla chirurgii ambulatoryjnej,
 • Placówki profilaktyczne lub rehabilitacyjne, w których zapewniona jest opieka medyczna porównywalna z tą świadczoną przez szpitale,
 • Urządzenia do dializy oraz
 • Kliniki dzienne

Higienistka szpitalna (§ 6 ThürmedHygVO) musi sporządzić ekspertyzę na temat spełnienia konstrukcyjno-funkcjonalnych wymagań dotyczących zgodności z ogólnie uznanymi zasadami higieny (raport higieniczny).

Jednocześnie odpowiedzialny dział zdrowia publicznego musi być zaangażowany w projekt budowlany.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji należy przedłożyć organowi ds. zdrowia publicznego oświadczenie podpisane przez odpowiedzialnego planistę i agencję wykonawczą obiektu w celu wdrożenia zaleceń ekspertów.

Dzień

Times
Poniedziałek 08:00 - 11:30
Wtorek 08:00 - 11:30
Środa brak godzin pracy
Czwartek 08:00 - 11:30 i 14:00 - 18:00
Piątek 08:00 - 11:30

Proszę umówić się na osobistą konsultację telefoniczną.